1

Gizlilik, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Veri Güvenliği, Çerez
Politikaları
Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Ne Anlama Gelir? Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebeple İşliyoruz ve
Aktarıyoruz?
Tüm kişisel veriler;
a. E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak
üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine
getirmek,
b. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
c. özel ve genel kampanyalar hakkında tanıtım, promosyon, indirim vs. gibi avantajlar hakkında bilgilendirmek ve her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,
d. Mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek,
e. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve Pazar analizleri yapabilmek,
f. Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla
verileri paylaşabilmek,
g. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
h. Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,
i. Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,
j. Haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek,
k. İnsan kaynakları politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan temin etmek, işe alım süreçlerini yürütmek ve geliştirmek,
l. İş başvurularını değerlendirmek, sonuçlandırmak ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçmek,
İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi, bu politikamızın ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendirmek için işlenebilecektir.
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, merkez ofislerimiz ve depolarımız, müşterilerimizin, çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple merkez ofis ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kimi zaman görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. İş başvurusunda bulunmak amacıyla özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımızın bahse konu özgeçmişlerinin, başvuru anında alınan bilgilerinin, başvurdukları pozisyon veya ileride doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla kullanılabileceği, İK datalarmızda saklanabileceği hususunda siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz. Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Kişisel veriler; internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir? Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak,  kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek
kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi E-ticaret kanalları, budaolsun.com adresine kayıt olan ve/veya kayıtları ile ilgili bilgi güncellemesi yapan müşterilerimizin bilgileri; kriptolu yazılımlarla şifrelenmiş, verilere uzaktan erişimin söz konusu olması durumunda en az iki kademeli kimlik doğrulama gerektiren, raporlama sistemlerimizde saklanmakta, müşterilerin kendi bilgilerini yalnızca kendilerinin değiştirebilir ve sadece yetkililer bu sisteme erişebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak kişisel veri sahipleri
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
* Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

* Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi
halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki
iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla
kullanılabilecektir.

Kişisel Olmayan Bilgiler
Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, satın alınan ürünler vb. bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir. Kişisel Veriler Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları
İlgili kişi, işlenmiş olan kişisel verileriyle alakalı Türkçe olmak
kaydıyla, yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun
belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle (e-posta v.b) başvuru
yapabilir.
Yapılacak başvuruda;
a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e. Talep konusu, bulunmak zorundadır.
İlgili kişi tarafından yapılan başvuru hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olarak incelenerek tarafımızca en geç otuz
gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlayacaktır.

İlgili Kişinin yapmış olduğu başvuruyu yanıtlanması sebebiyle ayrıca bir maliyet gerektirmediği takdirde ücret talep edilmez.
Ancak ayrıca bir maliyet çıkması durumunda Kişisel Verilerin
Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu tarife uygulanır.
Veri Sorumlusu Bilgileri
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi 
Mersis:0621027955700015

Gizlilik ve Çerez Politikası
budaolsun.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. İşbu siteye girerek ve
kullanarak, işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul etmektesiniz.
budaolsun.com sunucularında toplanan bu kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz budaolsun.com bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. budaolsun.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. budaolsun.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, budaolsun.com
 müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla budaolsun.com ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi personeli dışında başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Siz değerli müşterimiz aşağıda yer alan mail adresine ileti
göndermek suretiyle;
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
– İşleme amacını,
 – Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
– Verilerin düzeltilmesini,
– Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,

-Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde budaolsun.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin budaolsun.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca budaolsun.com de "Secure Sockets Layer" (SSL)
teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

Çerezler” budaolsun.com web sitesinde faaliyetlerinizi izlemek için kullanılabilir. Çerezler bir web sitesi tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktarılan küçük veri dosyalarıdır. Siteye ileriki ziyaretlerinizi daha etkin bir hale getirmek için tercihlerinizin bir kaydını tutarlar. Çerezler siteye giriş sayınız, kayıt bilgisi ve sitede belirli bir sayfayı ya da diğer
bir öğeyi izleme sayınızı içeren çeşitli bilgiler saklayabilir. Çerezlerin kullanımı müşterilerine daha iyi hizmet etmek için çoğu büyük site tarafından benimsenen yaygın bir uygulamadır.
Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak çerezleri engelleyecek şekilde kolaylıkla modifiye edilebilirler; çerezlerin nasıl engellenebileceği, çerezleri ne zaman aldığınızın nasıl bilineceği ve çerezlerin tamamen nasıl etkisizleştirilebileceği hakkında detaylar için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakınız. Ancak, çerezler olmadan bazı web sitesi fonksiyonlarının mevcut olmayacağını ve kullanıcının sitenin bazı yararlarını kaybedeceğini bilmelisiniz. Her türlü sorunuz için: [email protected]