Gizlilik, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Veri Güvenliği, Çerez
Politikaları
Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi olarak; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine
getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel
verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep
telefonu numarası dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu
kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin
korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında
kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek
ve bu ortamda muhafaza edilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya
da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebeple İşliyoruz ve
Aktarıyoruz?
Tüm kişisel veriler;
a. E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit
etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak
üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine
getirmek,
b. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat
gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep
üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
c. özel ve genel kampanyalar hakkında tanıtım, promosyon,
indirim vs. gibi avantajlar hakkında bilgilendirmek ve her türlü
pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,
d. Mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş
yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama
faaliyetlerinde bulunabilmek,
e. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu
kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda
ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar
analizleri yapabilmek,
f. Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini
değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve
pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla
verileri paylaşabilmek,
g. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki
mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
h. Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız
üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza)
aktarabilmek,
i. Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
(ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında
saklayabilmek,
j. Haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri
datalarında saklayabilmek,
k. İnsan kaynakları politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan
temin etmek, işe alım süreçlerini yürütmek ve geliştirmek,
l. İş başvurularını değerlendirmek, sonuçlandırmak ve iş
başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçmek,
m. İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi, bu politikamızın ve
hizmetlerimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendirmek için
işlenebilecektir.
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi, merkez ofislerimiz ve depolarımız, müşterilerimizin,
çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak
amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple
merkez ofis ve depolarımızı ziyaret eden kişilerin kimi zaman
görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği
ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta
idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu
görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin
paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
İş başvurusunda bulunmak amacıyla özgeçmiş gönderen çalışan
adaylarımızın bahse konu özgeçmişlerinin, başvuru anında
alınan bilgilerinin, başvurdukları pozisyon veya ileride
doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla
kullanılabileceği, İK datalarmızda saklanabileceği hususunda siz
çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz.
Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta
KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
KVKK’nın 4., 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş
Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan
yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve
yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Kişisel veriler; internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel
verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.
Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi olarak,  kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken

yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme
amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya
uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla
işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi
gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca
verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı
süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz
tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek
kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel Veri Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi E-ticaret kanalları, budaolsun.com adresine kayıt olan
ve/veya kayıtları ile ilgili bilgi güncellemesi yapan
müşterilerimizin bilgileri; kriptolu yazılımlarla şifrelenmiş,
verilere uzaktan erişimin söz konusu olması durumunda en az
iki kademeli kimlik doğrulama gerektiren, raporlama
sistemlerimizde saklanmakta, müşterilerin kendi bilgilerini
yalnızca kendilerinin değiştirebilir ve sadece yetkililer bu
sisteme erişebilir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız
Nelerdir?
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak kişisel
veri sahipleri
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde
bunların düzeltilmesini isteme,
* Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok
edilmesini isteme,

* Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi
halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki
iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla
kullanılabilecektir.

Kişisel Olmayan Bilgiler
Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız
bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, satın alınan ürünler vb.
bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü
kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.
Kişisel Veriler Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları
İlgili kişi, işlenmiş olan kişisel verileriyle alakalı Türkçe olmak
kaydıyla, yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun
belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle (e-posta v.b) başvuru
yapabilir.
Yapılacak başvuruda;
a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik
numarası,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks
numarası,
e. Talep konusu, bulunmak zorundadır.
İlgili kişi tarafından yapılan başvuru hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olarak incelenerek tarafımızca en geç otuz
gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlayacaktır.

İlgili Kişinin yapmış olduğu başvuruyu yanıtlanması sebebiyle
ayrıca bir maliyet gerektirmediği takdirde ücret talep edilmez.
Ancak ayrıca bir maliyet çıkması durumunda Kişisel Verilerin
Korunması Kurumunun belirlemiş olduğu tarife uygulanır.
Veri Sorumlusu Bilgileri
Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi 
Mersis:0621027955700015

Gizlilik ve Çerez Politikası
budaolsun.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek
amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-
posta vb.) sizlerden talep etmektedir. İşbu siteye girerek ve
kullanarak, işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul etmektesiniz.
budaolsun.com sunucularında toplanan bu kişisel veriler,
dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik
özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-
postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma”
çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz
budaolsun.com bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik
olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma,
muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler
aracılığıyla işlenebilir. budaolsun.com, üyelik formlarından
topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir
talimatı olmaksızın, ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla
kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari
amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. budaolsun.com,
e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin
haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve
tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, budaolsun.com
müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak

amacıyla budaolsun.com ifa yardımcıları ile
paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu
bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici
mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara
açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere
sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri
değiştirebilmektedir. Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi personeli dışında başkasının bu
bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
Siz değerli müşterimiz aşağıda yer alan mail adresine ileti
göndermek suretiyle;
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
– İşleme amacını,
 – Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
– Verilerin düzeltilmesini,
– Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,-
Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her
zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiz.
Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden
çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında
bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız”
linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca
çıkabilirsiniz. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz,
siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini
en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde budaolsun.com
veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında
tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin
budaolsun.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız
arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca budaolsun.com de "Secure Sockets Layer" (SSL)
teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde
kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi
tamamı ile engellenmiştir.

Çerezler” budaolsun.com web sitesinde faaliyetlerinizi izlemek
için kullanılabilir. Çerezler bir web sitesi tarafından
bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktarılan küçük veri
dosyalarıdır. Siteye ileriki ziyaretlerinizi daha etkin bir hale
getirmek için tercihlerinizin bir kaydını tutarlar. Çerezler siteye
giriş sayınız, kayıt bilgisi ve sitede belirli bir sayfayı ya da diğer
bir öğeyi izleme sayınızı içeren çeşitli bilgiler saklayabilir.
Çerezlerin kullanımı müşterilerine daha iyi hizmet etmek için
çoğu büyük site tarafından benimsenen yaygın bir uygulamadır.
Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde tasarlanmıştır,
ancak çerezleri engelleyecek şekilde kolaylıkla modifiye
edilebilirler; çerezlerin nasıl engellenebileceği, çerezleri ne
zaman aldığınızın nasıl bilineceği ve çerezlerin tamamen nasıl
etkisizleştirilebileceği hakkında detaylar için tarayıcınızın yardım
dosyalarına bakınız. Ancak, çerezler olmadan bazı web sitesi
fonksiyonlarının mevcut olmayacağını ve kullanıcının sitenin
bazı yararlarını kaybedeceğini bilmelisiniz.
Her türlü sorunuz için: iletisim@budaolsun.com

Mimoza Ayakkabı Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi

Kazımiye Mh. Cahit Sıtkı Tarancı Sk. Sevgi Sitesi

E-Ticaret Platformlarındaki Mağazalarımız